Medlemsmøte Sagene IF Sykkel – Trafoen mandag 7. mars 2016

Arbeidsutvalget Sykkel innkaller til medlemsmøte – bli med!

Mandag 7. mars kl 20:00 samles klubben på Trafoen for å velge leder for arbeidsutvalget Sykkel i 2016, og samtidig stake ut kursen for årets ritt og KM.

I den forbindelse vil Arbeidsutvalget redegjøre for følgende forslag:

Forslag til organisering av Arbeidsutvalg for Sykkel 2016

Som følge av endringene i Sagene IFs vedtekter i 2015, ble styret i Sagene IF Sykkel omdannet til et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgets leder velges av årsmøtet i Sagene IF. Leder er deretter ansvarlig for å innhente øvrige deltagere i Arbeidsutvalget i det omfang man finner det nødvendig.

Etter å ha gjennomført en sesong med ny struktur, har Arbeidsutvalget gjort seg en rekke erfaringer og tanker for hvordan Sagene IF Sykkel kan og bør drives fremover.

Ett av formålene er å involvere medlemmene mer i arrangementene. Vi ønsker å involvere medlemmene i langt større grad. Med dette grepet håper vi å kunne sikre at medlemmenes ønsker og forventninger til klubben innfris enda bedre enn de har blitt. Et annet formål med forslaget er å unngå at enkeltpersoner pålegges for mye ansvar og oppgaver, men at flere kan bidra med litt. Et tredje formål er at Sagene IF Sykkel ikke skal miste historikken sin.

Basert på dette, er Arbeidsutvalget Sykkels forslag til organisasjonsstruktur for 2016-sesongen som følger:

 1. Arbeidsutvalgets struktur

Arbeidsutvalget for Sagene IF Sykkel som sådan skal bestå av:

 • Leder (Team Manager)
  Velges på årsmøtet for Sagene IF, basert på felles innstilling fra medlemmene. Ansvarlig overfor hovedklubben, NCF og øvrige organisasjoner, samt overordnet administrativ ansvar og overordnet sportslig organisering for Sykkel
 • Økonomiansvarlig
  Ansvarlig for arbeidsutvalgets budsjett og regnskap
 • Medlemsansvarlig
  Ansvarlig for innmeldinger, herunder koordinering mot NCF. Ansvarlig for utdeling av drakter
 • Sportslig ledere (Directeur Sportif)
  Ansvarlig for underutvalgene Landevei, Terreng – med egne underavdelinger for kvinner, se punkt 2
 • Representant i Store Styrkeprøvem
  Deltar i SSPs styre på vegne av Sagene IF Sykkel. Orienterer Arbeidsutvalget ved behov.
 • Representant i Hovedstyret
  Møter i Hovedstyret for å orientere om status for Arbeidsutvalget Sykkel, og skal være et bindeledd mot Hovedstyret. Velges på årsmøtet.

Arbeidsutvalget vil samles ved behov, dog slik at Leder, Økonomiansvarlig og Medlemsansvarlig bør ha jevnlig kontakt om den økonomiske status, med tilsvarende for Leder og Sportslige ledere.

 1. Underutvalgene

Arbeidsutvalget for Sykkel oppnevner underutvalg for Landevei og Terreng en hovedansvarlig Sportslig Leder, med egne ansvarlige for å gjennomføre egne arrangementer for kvinner.

Gjennom underutvalgene får medlemmene selv planlegger og gjennomfører aktivitetene man ønsker for kommende sesong. For selve gjennomføringen står det enkelte underutvalget fritt til å hente inn det som trengs av frivillig innstas fra øvrige medlemmer. De som er interessert i at de ulike aktivitetene gjennomføres i løpet av året, oppfordres derfor til å være med og bidra til at de blir planlagt og gjennomført. Dersom ingen tar ansvar for gjennomføring av et arrangement, vil det heller ikke bli gjennomført.

 • Underutvalg for Landevei – menn og kvinner
  • Arrangere fellestreninger (både rulletreninger, klatreøkter osv.)
  • Fellesarrangementer som krever felles koordinering av trening, reise og selve deltagelsen (for eksempel Enebakk Rundt og Styrkeprøven)
 • Underutvalg for Terreng – menn og kvinner
  • Arrangere fellestreninger (stiøkter osv.)
  • Fellesarrangementer (for eksempel Birken og Grenserittet)

Arbeidet i underutvalgene skal koordineres med Arbeidsutvalget. Hovedansvaret for oppfølgingen vil ligge til Leder, som vil holde et overordnet oppsyn med at planlagte aktiviteter har tilstrekkelig med midler og øvrige ressurser til å gjennomføres. Arbeidsutvalget/ Leder vil ikke gå inn og ta over gjennomføring av aktiviteter, men kan velge å skifte ut personer for å få aktiviteter gjennomført. For større aktiviteter (p.t. Klatrekongen ol) skal Arbeidsutvalget opprette dedikerte utvalg, med egne medlemmer.

 1. Fastsettelse av aktiviteter for året

Underutvalgene avholder et (evt. to separate) medlemsmøte tidlig i på året (februar/mars), hvor underutvalgene legger frem planer for kommende sesong og ressurser dedikeres i underutvalgene. Medlemmene oppfordres til å sende inn forslag til sesongens aktiviteter i forkant av dette, og for øvrig til å melde seg som frivillig gjennom sesongen. Alle forslagene, samt faste/tradisjonelle aktiviteter, gjennomgås og nødvendige ressurser allokeres de ulike aktivitetene (enkeltpersoner eller grupper) som blir ansvarlig for planlegging og gjennomføring av den enkelte aktivitet).

Avdelingen Sykkel bør arrangere Klubbmesterskap (Rundbane, Marathon, Tempo, Klatring og Landevei) og fellestreninger, og som et minimum legge til rette for sosiale sammenkomster for medlemmene. Det skal også arrangeres egne aktiviteter for kvinnene i klubben.

***

Vi håper alle medlemmene finner det interessant å delta på møtet, og at så mange som mulig både vil komme med forslag til aktiviteter og påta seg arbeidsoppgaver.

Vel møtt til medlemsmøte mandag 7. mars 2016, kl 20:00 i Trafoen.

 

8. februar 2016

Arbeidsutvalget Sykkel, Sagene IF

2 Responses

 1. Evans sier:

  Noe tidspunkt på dagen/kvelden man forventes å stille, eller dreier det seg om et heldagsmøte?

 2. Nordboer sier:

  Kl 20. Glemte å skrive det innledningsvis.

Legg igjen en kommentar