Vedtekter

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Formål

Stå for gode verdier gjennom en sosial profil med fokus på kameratskap, og på verdig måte ivareta stolte sykkeltradisjoner i Oslos feteste drakter. [1]

Medlemmene i Sagene IF Sykkel skal til en hver tid utvise eksemplarisk oppførsel i trafikken, og under ritt og på trening.
§ 2 Organisasjon

1) Sagene IF Sykkel er en undergruppe av Sagene Idrettsforening og medlemsorganisasjon i Norges Cykleforbund, Region Øst. Sykkelgruppa er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Oslo Idrettskrets, gjennom medlemskapet til Sagene IF. Sykkelgruppa hører hjemme i Oslo kommune. Sykkelgruppa består utelukkende av personlige medlemmer.

2) Sagene IF Sykkel er medlem av de særforbund som årsmøtet i Sagene IF bestemmer, etter forslag fra Sagene IF Sykkel.

3) Sagene IF Sykkel følger NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIF, NCF og Sagene IFs reglement gjelder for Sagene IF Sykkel uavhengig av hva som måtte stå i sykkelgruppas egne vedtekter.

4) Sagene IF Sykkel har administrativt og organisatorisk ansvar for Sagene IF Triathlon. For å være medlem i triathlongruppa, må man også være medlem i sykkelgruppa. Samme vedtekter gjelder for triathlongruppa.

5) Rittdeltakelse: Klubbenevnelsen skal være Sagene IF Sykkel eventuelt Sagene IF Sykkel / Arbeidsgiver. Medlemmene skal benytte Sagene IF Sykkel sin klubbtrøye. Styret kan gi enkeltmedlemmer dispensasjon til bruk av annen klubbdrakt og -benevnelse i internasjonale ritt og konkurranser. For medlemmer som har kontrakt med et UCI registrert lag skal klubbenevnelsen være UCI lag / Sagene IF Sykkel. UCI lagets draktsett kan benyttes, dog med klubbtrøye i nasjonale mesterskap. Se NCFs reglement.

6) Avtaler og sponsorer: Alle avtaler i idrettsforeningens underledd skal godkjennes/signeres av hovedstyret. Personlige avtaler for medlemmer av sykkelgruppa, skal godkjennes av sykkelgruppa.
§ 3 Medlemmer

Særbestemmelser for Sagene IF Sykkel: Ved innmelding er det obligatorisk å bestille et draktsett (trøye og kortbukse fra siste kolleksjon). Innmeldingen er først effektiv når draktsettet samt treningsavgift er betalt. Det henvises til våre nettsider for gjeldende priser på draktsett og treningsavgift.

Medlemmene skal bidra til gjennomføring av Sagene IF Sykkels arrangementer, herunder interne klubbmesterskap. Styret kan utpeke medlemmer til å bidra ved behov.
§ 4 Treningsavgift og avgifter

Treningsavgift fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i sykkelgruppas aktivitetstilbud.
FOR NEDENSTÅENDE BESTEMMELSER, FRA PARAGRAF 5 TIL OG MED PARAGRAF 22, GJELDER REGLER SOM DE STÅR I SAGENE IFs VEDTEKTER.
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 5 Kjønnsfordeling
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
§ 9 Inhabilitet
§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste.
III. ØKONOMI
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13 Årsmøtet
§ 14 Ledelse av årsmøtet
§ 15 Årsmøtets oppgaver [2]
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
§ 17 Ekstraordinært årsmøte
§ 18 Idrettslagets styre
§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer
V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
§ 21 Lovendring
§ 22 Oppløsning – Sammenslutning – Konkurs


[1] I tråd med Sagene IFs filosofi

[2] Vedrørende § 15, nr. 11 – Foretas det valg på følgende styreverv:
Formann
Kasserer
Directeur Sportif
Styremedlem Styrkeprøven AS
Ordinært styremedlem
1. varamedlem (2 år)
2. varamedlem (1 år)

Se også tag Vedtekter.